Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
1989年11月至12月捷克革命的完整事件年表已经由当代历史研究所出版: 《公民论坛: 1989年11-12月 第一册: 事件年表》作者: Jiří Suk(布尔诺, Doplněk, 1997年, 240页)全书包括序言, 研究方法介绍, 书目, 英文综述, 缩写列表和索引。尽管无法捕捉到革命在全国范围内的所有复杂细节,此大事年表全面展现了当时政治事件发展的每日进程。独立事件都被标记编号并予以评价。
.
20. listopad, pondělí

34
Po půlnoci přijali zástupci studentů vysokých škol na svém zasedání v budově ČVUT na Karlově náměstí prohlášení o deseti bodech [53]. Jednání se  rovněž zúčastnili zástupci Občanského fóra V. Malý a A. Vondra. Studenti požadovali ustavení nezávislé vyšetřovací komise FS pro vyšetření pátečního zásahu jednotek SNB proti studentské manifestaci; okamžité potrestání osob odpovědných za tento zásah; objektivní informování sdělovacích prostředků o vnitropolitickém dění; okamžité propuštění všech politických vězňů; zahájení dialogu se všemi složkami společnosti; legalizaci Lidových novin a všech nezávislých tiskovin; faktické zaručení shromažďovacího práva; podporu ze strany pedagogů; zveřejnění tohoto prohlášení a pravdivé informování o studentské stávce. Prohlášení obsahovalo výzvu k účasti na generální stávce v pondělí 27. listopadu.

35
Deník ÚV KSČ Rudé právo zveřejnil několik článků ostře odsuzujících občanské nepokoje na území Prahy. Označil zprávu o smrti studenta M. Šmída [13] za záměrnou provokaci, jejímž cílem je destabilizovat politickou situaci.

36
Na všech pražských fakultách se od ranních hodin shromažďovali studenti a rozhodovali o zahájení a charakteru okupační stávky. Organizačním centrem se stala DAMU v Řetězové ulici, kde začal působit pražský koordinační stávkový výbor v čele s M. Mejstříkem, P. Lagnerem, M. Dočekalem a D. Větrovským.

37
V galerii U Řečických se dopoledne sešel výbor Občanského fóra ustavený na zakládající schůzi OF v Činoherním klubu 19. listopadu. Jeho představitelé navštěvovali v průběhu dne vysoké školy a divadla, kde seznamovali občany se založením a zaměřením OF.

38
Přední představitelé MV KSČ v čele vedoucím tajemníkem M. Štěpánem se dopoledne setkali s řediteli, předsedy ZO KSČ, ZV ROH a dalšími členy uměleckých souborů pražských divadel. Náměstek pražského primátora Josef Hájek a vedoucí tajemník MV KSČ M. Štěpán vyzvali vedení divadel k obnovení běžného provozu.

39
Na aktivu předsedů ZO KSČ hlavních pražských podniků a zástupců MV KSČ vedoucí tajemník MV KSČ M. Štěpán mj. řekl, že »zmatek, chaos a nejistota není programem strany«. Zdůraznil, že události 17. listopadu 1989 nebyly náhodné a bylo by chybné spojovat je jen s mladou generací. Protistátní a protistranická hesla nevymyslela mládež. Štěpán vyzval všechny komunisty k rozhodnému postoji.

40
Předsednictvo ÚV KSČ se na svém zasedání zabývalo politickou situací v zemi. »Projednalo stanoviska základních organizací KSČ, pracovních kolektivů, orgánů a organizací NF, která vyjadřují znepokojení nad vypjatou situací posledních dní, zejména v Praze, odmítají výzvy k protestním stávkám studentů vysokých a středních škol, stejně tak jako neuvážená rozhodnutí některých divadel narušit svou každodenní práci.« Předsednictvo ÚV KSČ podpořilo společné stanovisko vlád ČSSR, ČSR a SSSR k událostem 17. listopadu 1989 [41] a vyzvalo »veřejnost, studenty, učitele, vychovatele, školské pracovníky i rodiče, aby udělali vše pro okamžité obnovení výuky na školách«.

41
Vlády ČSSR, ČSR a SSR zveřejnily společné stanovisko k občanským nepokojům na území Prahy v pátek, sobotu a neděli. Vyslovily se pro dialog, odmítly ho však zahájit »v atmosféře emocí, vášní a protisocialistických vystoupení. (...) Nechceme jít cestou konfrontace, kterou se nám pokoušejí určité protisocialistické živly vnutit. Žádná vláda v právním státě však nemůže trpět porušování ústavy a zákonů své země. Proto vlády ČSSR, ČSR a SSR souhlasí s opatřeními, která měla za cíl obnovit pořádek, chránit majetek a životy občanů.« Vlády vyzvaly studující mládež a stávkující umělce k obnovení klidu.

42
Předsednictvo ČNR odsoudilo stávku studentů a divadelníků. V přijatém prohlášení mj. uvedlo: »Zabraňme činům, které jsou namířeny proti socialismu a  přestavbě! Nedovolme provokatérům, aby k nám pod demagogickými hesly zavlékali stávky a demonstrace! Nedejme se strhnout do víru dramatických událostí, jejichž konce nelze dohlédnout, které by však s určitostí znamenaly znatelný pokles životní úrovně obyvatelstva a životních hodnot!«

43
Sekretariát ÚV SSM ve svém prohlášení k aktuální politické situaci v zemi sdělil, že »většina mladých lidí požaduje a podporuje zásadní a nezbytné politické reformy«. Odmítl však »extrémní projevy a přístupy, ať už z té či oné strany«, a vyslovil se pro objektivní »prošetření postupu pořádkových sil« v pátek 17. listopadu a pro ustavení komise FS, která by se tímto vyšetřováním zabývala. Podpořil urychlení přípravy zákona o shromažďování a sdružování a novelizaci trestního zákona.

44
Městský výbor ČSL v Brně a další orgány ČSL odsoudily páteční zásah bezpečnostních sil proti studentské manifestaci [1], vyslovily se pro zahájení  širokého celospolečenského dialogu a vytvoření nových vlád z odborně zdatných a morálně bezúhonných osobností.

45
Ve 12 hodin se na Malé scéně Slovenského národního divadla v Bratislavě sešli slovenští demokratičtí aktivisté tvořící zárodek koordinačního výboru a po krátké diskusi schválili název hnutí Verejnosť proti násiliu. Členové výboru si rozdělili úkoly, část se věnovala aktivizaci dalších, zejména intelektuálních pracovišť, uměleckých svazů a vědeckých ústavů. Skupina aktivistů (F. Gál, J. Budaj, V. Mikula, P. Zajac, M. Bútora, P. Tatár a A. Zimmermann) připravila text programového prohlášení VPN [48].

46
Od dopoledních hodin se v centru Prahy, především na Václavském náměstí u sochy sv. Václava, shromažďovali lidé, kteří se seznamovali s obsahem  jednotlivých provolání, výzev a stanovisek a diskutovali o politické situaci. Kolem 16. hodiny se Václavské náměstí zcela zaplnilo, spontánní manifestace se účastnilo asi 200 tisíc lidí. Z podstavce sochy sv. Václava oslovil shromáždění předseda ÚV SSM V. Mohorita [33]. Přečetl prohlášení sekretariátu ÚV SSM z téhož dne, podpořil studentskou stávku a prohlásil, že dojde-li k postihům či represím za účast ve stávce, odstoupí ze své funkce. Před 18. hodinou se průvod několika desítek tisíc lidí vydal po trase Národní třída - Smetanovo nábřeží - náměstí Krasnoarmejců (dnešní Palachovo nám.) - Kaprova - Staroměstské náměstí. V cestě na Malou Stranu a Pražský hrad zabránily průvodu policejní kordony rozmístěné na pražských mostech, v ulicích se pohybovala policejní auta a obrněná vozidla. Ve večerních hodinách pokračovalo v demonstraci u sochy sv. Václava několik set lidí.

47
Po 16. hodině demonstrovalo v Brně na náměstí Svobody asi 40 tisíc lidí. V centru Ostravy se manifestace zúčastnilo kolem jednoho a půl tisíce lidí.

48
V 17 hodin se v Umelecké besedě v Bratislavě konalo další veřejné shromáždění, které přijalo programové prohlášení VPN. V něm se mj. praví: »Zasadzujte sa spolu s nami za otvorenie spoločenského dialógu, za skutočnú, nie iba proklamovanú demokraciu. Vystupujme so svojou iniciatívou za zlepšenie pomerov, každý na svojom mieste, na pracovisku, v škole, na verejnosti. Apelujeme v tomto duchu na spoločenské i politické organizácie, ktorých sme členmi. Žiadajme všetci, aby nás a naše záujmy na všetkých úrovniach zastupovali čestní ludia, ktorí majú našu dôveru.« Odpoledne se uskutečnil spontánní mítink občanů Bratislavy na Hviezdoslavově náměstí, na němž M. Kňažko přečetl programové prohlášení VPN.

49
Stávkující studenti přijali odpoledne v budově DAMU Provolání k dělníkům a rolníkům Československa, v němž uváděli důvody a cíle stávky. Vyzvali dělníky a rolníky, aby jejich požadavky podpořili svou účastí v pondělní dvouhodinové generální stávce. Společně s herci se studenti rozhodli prolomit informační vakuum organizováním výjezdů do pražských i venkovských podniků a továren.

50
Nezávislá politická strana Československá demokratická iniciativa vydala prohlášení, v němž opakovala svůj požadavek demise federální vlády a ustavení  přechodné vlády, vzešlé z jednání nezkompromitovaných představitelů KSČ s představiteli reformních komunistů v čele s A. Dubčekem a se zástupci nezávislých skupin v čele s V. Havlem [29]. ČSDI vyzvala všechny občany ke vstupu do svých řad.

51
Od 18 hodin zasedal v Realistickém divadle Z. Nejedlého výbor Občanského fóra. Diskutující: V. Havel, V. Hanzel, A. Vondra, J. Křižan, J. Petrová, V. Šilhán, R. Palouš, Jan Ruml, L. Lis, M. Kocáb, M. Horáček [...]
Rokovalo se především o možnostech vystoupení představitelů OF na zítřejší manifestaci na Václavském náměstí. Výbor jmenoval tiskovým mluvčím OF V. Malého. Rozhodl se zřídit tiskové centrum, které začalo pod názvem Nezávislé tiskové středisko vydávat neoficiální deník Informační servis. Představitelé iniciativy Most M. Kocáb a M. Horáček navrhli, aby si OF jako svého partnera při jednání se státní mocí zvolilo předsedu federální vlády L. Adamce [17, 54]. Most, který od srpna roku 1989 udržoval kontakt s poradcem předsedy federální vlády O. Krejčím, nabídl, že toto jednání zprostředkuje. Po diskusi vyslovila většina výboru s tímto návrhem souhlas.

52
Ve 21 hodin se setkali představitelé iniciativy Most s poradcem předsedy federální vlády O. Krejčím, aby dojednali zahájení politického dialogu mezi  předsedou vlády a představiteli OF [51]. Krejčí přislíbil, že se o dialog zasadí. Oznámil však, že není »politicky možné«, aby se ho účastnil V. Havel. Vyzval Kocába a Horáčka, aby se ráno dostavili na Úřad předsednictva vlády ČSSR, kde je osobně přijme předseda vlády L. Adamec [54].

53
V noci rokovali v budově DAMU v Řetězové ulici zástupci pražských vysokých škol. Prohlášení z předešlé noci [34] označili studenti za neaktuální a přijali  Výzvu ke spoluobčanům. Vyslovili se pro »hluboké strukturální změny politického systému, způsobu řízení národního hospodářství a celkového společenského klimatu«. Výzva převzala všechny požadavky nedělního provolání Občanského fóra [24] a připojila k nim zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ ve společnosti.

 
tobacamptobacamp
tobacamp