Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete chronology of political events in November and December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad–prosinec 1989. 1. díl – Události (Brno, Doplněk 1997, 240 pp). It includes a preface, historical and methodological introduction, bibliography, English summary, list of abbreviations, and an index. The chronology provides an insight into the revolutionary process day by day, however, it does not aspire to capture the complexity of the major changes all over the country. The individual events are numbered and referenced.
.
24. listopad, pátek

121
Deník ÚV KSČ Rudé právo zveřejnil stanoviska jednotlivců a pracovních kolektivů, kteří jednoznačně odmítli pondělní generální stávku a vyslovili se pro zavedení pořádku.

122
Od 10 hodin rokoval v Laterně magice výbor Občanského fóra. Z iniciativy V. Havla se rozsáhlé plénum rozdělilo do pracovních skupin a komisí. Nejprve byla vytvořena »operační komise« pro přípravu odpoledního mítinku OF ve složení V. Havel, V. Malý, Martin Benda, B. Doležal, A. Vondra, P. Oslzlý, L. Kantor, J. Skalník, J. Černý, J. Křižan a J. Kozelka.

Dále vznikly komise: »koncepční (pro další postup OF)« ve složení R. Battěk (HOS), J. Štern st. (Občanská beseda), M. Masák (architekt), E. Ščuka (Romové), P. Čepek (herci), H. Marvanová (NMS), J. Vavroušek (KNI), E. Mandler (ČSDI), V. Benda (KDS), I. Klíma (spisovatelé), J. Kohout (sociální demokracie), T. Drábek (studenti), P. Miller (dělníci), P. Placák (České děti) a M. Hájek (Obroda); »komise informační« ve složení P. Pospíchal, J. Urban, M. Palouš, R. Klímová, J. Kantůrek, M. Sedláček, M. Faflík, P. Burian, A. Piňos, I. Gabal, A. Šabatová, P. Seifter, Jan Ruml, M. Holeček, J. Kuchyňa, J. Petrová, L. Vítkovičová, Š. Sommer, P. Bergmann, L. Klikarová, J. Mrkvička, zástupce dělníků a ČTK; »komise odborná (zastoupeni by měli být odborníci z oficiálních struktur)« ve složení V. Klaus (ekonomie), J. Šedivý (mezinárodní politika), J. Křen (historie), I. Dejmal (ekologie), J. Štern ml. (ekologie), O. Nový (architektura), Z. Jičínský (právo), D. Kroupa (politologie), I. Havel a Z. Šulc (ekonomie); »komise technická« ve složení L. Kantor, Martin Benda, M. Kvašňák a »sekretariát OF« ve složení T. Zelenka, M. Plecitý, J. Kozelka, J. Kozlík, I. Mašek, V. Wagner, A. Šulc a J. Bok.

123
Dopoledne začalo v budově Vysoké školy politické ÚV KSČ ve Vokovicích mimořádné zasedání ÚV KSČ. Zprávu předsednictva ÚV KSČ o aktuální vnitropolitické situaci přednesl generální tajemník M. Jakeš. Následovala několikahodinová diskuse. Ministr národní obrany M. Václavík řekl, že ČSLA je připravena řešit politickou krizi pomocí vojenské síly a čeká pouze na rozkaz politického vedení: »Navrhuji uvést do bojové pohotovosti armádu, Bezpečnost, milici, bez nějakých zásahů, aby tyto složky byly připraveny, jestliže k něčemu dojde, věci řešit. Není možno čekat, až nám něco udělají, je potřeba mít tyto síly připraveny. Já nevolám po žádném krveprolití, já navrhuji, aby jednoznačně byla přijata opatření k sdělovacím prostředkům...« [107]

V 19 hodin M. Jakeš oznámil, že on i celé předsednictvo a sekretariát ÚV KSČ dávají své funkce k dispozici, aby mohlo být zvoleno nové vedení strany. Po 20. hodině byl v tajných volbách zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ K. Urbánek, dosavadní předseda výboru pro stranickou práci v ČSR. Poté pokračovala diskuse a ve 23 hodin přistoupil ústřední výbor k projednání kandidatur do předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ.

Členy předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni K. Urbánek, J. Čížek, M. Huščava, I. Janák, I. Knotek, J. Lenárt, M. Štěpán, M. Zajíc a M. Zavadil, kandidáty předsednictva J. Haman, V. Herman, M. Němcová a O. Šaling, tajemníky I. Knotek, J. Lenárt, M. Zajíc, F. Hanus a O. Liška, členy sekretariátu ÚV KSČ K. Urbánek, I. Knotek, J. Lenárt, M. Zajíc, F. Hanus, O. Liška, Z. Hoření, J. Mevald a V. Mohorita.

ÚV KSČ rozhodl svolat nejpozději do poloviny prosince 1989 další zasedání ÚV KSČ k přijetí akčního programu pro postup strany do XVIII. sjezdu KSČ. Požádal příslušné orgány, aby při řešení společenských problémů nepoužily mocenské prostředky, pokud nedojde k ohrožení života, zdraví lidí, majetku a narušení základů socialismu. Vyjádřil politování nad událostmi 17. listopadu 1989 v Praze. ÚV KSČ se rozhodl zahájit dialog se všemi, kteří respektují Ústavu ČSSR.

Doporučil rekonstrukci vlád ČSSR, ČSR a SSR s širší účastí představitelů jiných politických stran a nestraníků a vytvoření rovnoprávného seskupení politických stran v rámci NF a jejich pověření přípravou svobodných voleb. Doporučil urychleně předložit ke všelidové diskusi návrhy nové ústavy, zákonů o shromažďování, sdružování a petičním právu, zákona o mládeži a rodině, zákona o vysokých školách, nového tiskového zákona a novely branného zákona. Zdůraznil, že nepovažuje protestní demonstrace a stávky za vhodný způsob řešení společenských problémů a vyslovil se pro zahraničněpolitickou koncepci orientovanou na úzkou spolupráci se SSSR. Mimořádné zasedání bylo ukončeno zpěvem Internacionály ve 2 hodiny následujícího dne [139].

124
V souvislosti s přípravami na vyhlášení MBO [107] svolal náčelník generálního štábu ČSLA M. Vacek poradu, které se účastnili vysocí funkcionáři Federálního ministerstva vnitra A. Lorenc, J. Vykypěl a J. Šmíd. Předmětem porady bylo zahájení akce Norbert, tj. internace devíti a půl tisíce odpůrců režimu podle připravených seznamů. Rovněž bylo připraveno a soustředěno asi sto odborných vojenských pracovníků pro akci Vlna - obsazení televize a rozhlasu v případě, že by se jejich pracovníci odmítli řídit pokyny státní moci.

125
ÚV ČSS se na mimořádném zasedání usnesl, že je třeba svolat shromáždění představitelů politických stran a organizací NF, občanských iniciativ a církví k zahájení dialogu o budoucnosti Československa. Z tohoto dialogu by měly vzejít »vlády národní dohody« a dohoda o uspořádání svobodných voleb. V předsednictvu ÚV ČSS nedošlo k významnějším personálním změnám.

126
Vláda SSR se zabývala vnitropolitickou a bezpečnostní situací na Slovensku. Vyzvala k zachování rozvahy a k odpovědnému přístupu, které jsou základním předpokladem úspěšné »přestavby hospodářského režimu«, jež bude v plném rozsahu uplatněna od 1. ledna 1990. Vláda SSR uložila příslušným ministrům a radám KNV přijmout a realizovat účinná opatření, která povedou k překonání krizového stavu.

127
Na zasedání ÚV Strany slovenské obrody vystoupil předseda strany a místopředseda FS Josef Šimúth s návrhem principů činnosti strany v procesu demokratizace společnosti.

128
Odpoledne převzal V. Havel na velvyslanectví Švédského království v Praze z rukou švédského ministra zahraničí Stena Anderssona cenu Olofa Palmeho, udělenou »za důsledné a odvážné jednání ve věci pravdy a demokracie«.

129
872 členů OF Československého rozhlasu vyjádřilo požadavek, aby okamžitě odstoupilo vedení Československého rozhlasu v čele s ústředním ředitelem Karlem Kvapilem.

130
Začala pracovat Nezávislá vyšetřovací komise, složená ze zástupců studentů vysokých škol v Praze a Klubu právní podpory. Impulsem k jejímu zřízení byla nedůvěra v objektivní vyšetření událostí 17. listopadu 1989 Generální prokuraturou ČSR, vedenou zkompromitovaným J. Krupauerem [62].

131
Pražský koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol zveřejnil provolání »Dělníci, kamarádi«, v němž mj. oznámil, že k dnešnímu dni je rozhodnuto vstoupit do pondělní generální stávky 1642 státních podniků, družstev a dalších institucí, a vyzval další podniky, aby se připojily.

132
Vzniklo Sdružení stávkových výborů průmyslových podniků a dalších institucí, které plně podpořilo požadavky OF. Výchozím posláním sdružení byla vzájemná spolupráce všech stávkových výborů a obrana proti případným represím vůči účastníkům generální stávky. V dalších týdnech se Sdružení proměnilo v centrum formujících se nezávislých odborových svazů.

133
Celostátní koordinační stávkový výbor studentů vysokých škol, jehož zasedání se účastnil zástupce výboru OF R. Battěk, přijal v 15.30 stručné prohlášení: »Celostátní koordinační studentský stávkový výbor rozhodl, že studentská stávka pokračuje a o jejím dalším průběhu po pondělní generální stávce se rozhodne na základě konkrétní politické situace. Studenti nadále trvají na svých požadavcích a podporují Občanské fórum.«

134
V 16 hodin začala na Václavském náměstí čtvrtá manifestace OF, které se zúčastnilo přes 200 tisíc lidí.

Nejprve promluvil z balkonu Melantrichu člen předsednictva ÚV ČSS J. Mašek o některých závěrech z jednání ÚV ČSS [125]. V. Malý přivítal shromážděné jménem OF a poté vystoupil písničkář V. Merta. Skandováním »Dubček na Hrad!« skončilo první pražské vystoupení A. Dubčeka. Za OF promluvil V. Havel. V. Malý přečetl list, v němž kardinál Tomášek protestoval proti způsobu, jakým sdělovací prostředky referovaly o jeho rozhovoru s vedoucím tajemníkem
MV KSČ M. Štěpánem [87]. Fotbalista I. Hašek pozdravil shromáždění jménem československých sportovců. Dramaturg P. Oslzlý hovořil o umlčení některých spisovatelů, filozofů, herců a umělců v minulých dvaceti letech. P. Čepek pozdravil shromáždění jménem stávkujících herců. Výtvarník J. Skalník promluvil za nezávislou kulturní organizaci Artfórum. V. Malý zveřejnil instrukce k pondělní generální stávce.

Představitel iniciativy Most M. Kocáb mj. řekl: »Most je tu proto, aby se klenul odněkud někam. A v těchto historických chvílích naplní svůj smysl tím, že zprostředkuje rozhovor lidu zastoupeného Občanským fórem se současnou vládou. Zatím se nám od pana ministerského předsedy nedostalo přesného termínu jednání o aktuálních požadavcích veřejnosti. Opakujeme, co jsme již řekli: při nultém setkání šlo pouze o vyjasňování pozic. Konkrétní požadavky ještě projednány nebyly. OF je k tomuto jednání neustále připraveno. Vývoj událostí si to naléhavě žádá. Protože víme, že nás z tohoto fóra velmi dobře slyšíte, vyzýváme vás, pane předsedo federální vlády, abyste na naši naléhavou žádost reagoval.«

Cestovatel J. Hanzelka označil shromáždění za »nesmírně silnou občanskou komunitu, vyzbrojenou rozumem a vtipem, která začala psát novou kapitolu našich dějin«. Poté V. Malý oznámil, že OF podpořilo sdružení advokátů a někteří soudci. Zpěvačka M. Kubišová zazpívala sloku z písně Modlitba pro Martu. Dělník F. Kos oznámil, že pražská Pragovka podporuje požadavky studentů a v pondělí se připojí ke generální stávce. Shromáždění pozdravila gymnastka V. Čáslavská. Student Š. Pánek oznámil, že studenti ukončí svou stávku, až budou splněny všechny jejich požadavky. Herečka V. Chramostová připomněla památku prvního mluvčího Charty 77 filozofa J. Patočky. Mluvčí dělníků ČKD Praha P. Miller oznámil, že na Václavské náměstí se dostavilo deset tisíc dělníků ČKD Praha, vyzval ke zrušení Lidových milicí, k likvidaci jejich zbraní a vyslovil se pro uspořádání svobodných voleb. Poslední řečnicí byla bývalá televizní hlasatelka K. Moučková. Československou státní hymnu zazpívala H. Hegerová se souborem C. K. Vocal. V. Malý pozval všechny občany na sobotní slavnostní mši ke svatořečení Anežky České v katedrále svatého Víta a na další manifestaci OF 25. listopadu ve 14 hodin na Letenské pláni. Upozornil, že pokračuje jednání ÚV KSČ na Vysoké škole politické ve Vokovicích [123] a vyzval demonstranty, aby se tam vypravili.

135
KV VPN uspořádal v Bratislavě v 16 hodin na náměstí SNP třetí mítink. J. Štrasser odmítl ve svém vystoupení páteční televizní projev ministra kultury SSR P. Koyše, který ostře napadl stávkující umělce. O neutěšeném stavu životního prostředí na Slovensku promluvil ekolog M. Huba. Jménem dělníků slovenských závodů vystoupil Ján Ondrejka. M. Kňažko informoval o organizaci pondělní generální stávky. J. Budaj mj. zdůraznil: »Naša revolúcia nie je revolúciou násilia, je to revolúcia porozumenia, zmierenia, lásky a dôvery.«

136
Večer vysílala Slovenská televize dialog zástupců VPN (J. Budaj, V. Ondruš, F. Gál a M. Kňažko), ředitelů slovenských podniků a zástupce KSS P. Weisse. VPN vyslovila požadavek zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ a odsouzení intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 [153].

137
Ve 20 hodin začala v Latrně magice tisková konference OF. Účastníci: V. Malý, R. Klímová, V. Havel, A. Dubček, zástupce studentů I. Chaun.

Mluvčí OF V. Malý představil »dva symboly současného Československa« - V. Havla a A. Dubčeka a vyzval novináře k dotazům. A. Dubček uvedl, že společensko-politické změny jsou nezvratné a vyslovil se pro zrušení ústavního článku o vedoucí roli komunistické strany. Tiskovou konferenci přerušil hudební publicista J. Černý zprávou, že Československá televize ve svém hlavním zpravodajství právě oznámila, že »všichni členové předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ dávají své funkce k dispozici« [123]. Na tuto zprávu reagovali všichni přítomní spontánním potleskem a ovacemi. J. Urban a S. Milota přinesli láhev šampaňského a účastníci tiskové konference si symbolicky připili na svobodné Československo.

138
Výbor OF rokoval ve večerních a nočních hodinách o problémech vnitřní struktury a organizace OF. Jednání skončilo v 1.30. Diskutující: Jan Ruml, V. Havel, E. Kantůrková, P. Miller, J. Vavroušek, J. Urban, I. Lamper, M. Kocáb, R. Palouš, J. Kantůrek, O. Trojan, P. Oslzlý, V. Benda, V. Malý, J. Černý, J. Kozlík, S. Milota, E. Mandler, L. Pátý, P. Bergmann, V. Wagner, Z. Rajniš, M. Horáček, V. Klaus, I. Gabal [...]

Výbor OF rozhodl o vytvoření »akční skupiny OF« jako koordinačního a výkonného aparátu práce komisí OF; jejími členy se stali V. Havel, M. Kocáb, L. Lis, Jan Ruml, A. Vondra, S. Milota, R. Palouš, V. Malý, D. Větrovský, J. Křižan, P. Oslzlý, L. Pátý, V. Benda, M. Horáček, J. Skalník, L. Kantor a J. Černý. Do čela akční skupiny byl jmenován R. Palouš. Výbor OF dále zřídil »krizový štáb« pro nejzávažnější politické problémy, které je třeba řešit operativně, a proto nemohou být projednávány v plénu OF. Do krizového štábu, jehož složení se mělo podle potřeb měnit, byli prozatím navrženi V. Havel, M. Kocáb, L. Lis, Jan Ruml, A. Vondra, I. Lamper, R. Palouš, P. Oslzlý, J. Křižan, D. Větrovský a P. Dočekal. Ve 23.30 zveřejnilo OF prohlášení [140] reagující na skutečnost, že předsednictvo a sekretariát ÚV KSČ v čele s generálním tajemníkem M. Jakešem podaly demisi [123]. Občanské fórum přivítalo tuto zprávu »jako první a ne zcela jasný krok vedení KSČ v nastalé situaci«. Výbor OF rozhodl, že Občanské fórum vtiskne pondělní generální stávce podtext »symbolického celonárodního referenda o právu jedné politické strany přivlastňovat si ústavními prostředky vedoucí úlohu v politickém uspořádání republiky«.

 
tobacamptobacamp
tobacamp