Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 12. prosinec, Praha. Návrh organizační struktury Koordinačního centra Občanského fóra.

Návrh organizace Koordinačního centra OF v Praze 12.12.1989

1. Činnost Občanského fóra usměrnuje a organizuje Koordinační centrum OF se sídlem v Praze.

2. Nejvyšším orgánem KC OF v Praze je sněm, složený z vybraných členů Koordinačního centra v Praze a zástupců OF jednotlivých krajů v Čechách a na Moravě. Sněm rozhoduje o zásadní orientaci OF. Koordinací činnosti OF je pověřena rada OF. Jednotlivé specializované činnosti jsou zabezpečovány příslušnými komisemi a odděleními.

3. Sněm OF schvaluje koncepci činnosti OF a stanovuje způsob její realizace. Schvaluje a odvolává radu OF a kontroluje její činnost.

3.1 Složení sněmu:
  • jednotlivé komise OF mají ve sněmu po dvou zástupcích, s výjimkou
  • organizační komise (3 zástupci), politické komise (7 zástupců) a programové komise (9 zástupců);
  • celostátní stávkový výbor umělců (3 zástupci);
  • studenti (3 zástupci);
  • kraje (po 3 zástupcích), jihomoravský kraj – Brno (3 zástupci);
  • po jednom zástupci má ve sněmu bulletin OF, mluvčí TV, mluvčí prorozhlas, mluvčí OF, NTS, propagace (Mánes) a sekretariát Koordinačníhovýboru OF. Dále navrhnou Havel a Pithart po 5 lidech.
3.2 Jednací řád sněmu: Sněm je usnášeníschopný, jestliže jsou přítomny alespoň dvě třetiny stavu. Sněm se schází jednou týdně, dle vlastního uvážení i častěji. Zve si hosty, kteří jsou jednání přítomni pouze po dobu projednávání jejich problematiky.

3.3 Sněm se může po svém ustanovení dále ze své vůle rozšiřovat.

4. Rada KC OF je složena ze 14 členů, 7 jich navrhl Havel, dalších 7 Pithart. Složení rady schvaluje sněm. Rada je schopna usnášení v počtu nejméně 8 lidí. Rozhoduje samostatně o otázkách, které je nutno řešit operativně a nelze je tudíž předložit sněmu. O svém postupu následně sněm informuje. Ve spolupráci s příslušnými komisemi vypracovává koncepci činnosti OF, kterou předkládá sněmu ke schválení. Neschválení navržené koncepce zpochybňuje postavení rady. Ve všech ostatních otázkách předkládá návrh svého řešení sněmu s tím, že sněm rozhodne o způsobu řešení. Rada OF současně reprezentuje OF ve vztahu k veřejnosti, ke státním institucím a k zahraničí. Tuto roli zajišťují 3 zástupci Rady OF; na jednání rady mají přístup s hlasem poradním vedoucí politické, organizační, zahraniční, informační, programové a stávkové komise.

5. Rada KC OF vytváří pro zabezpečení svých činností následující komise:
A. politická komise sjednává politickou shodu mezi různými politickými proudy uvnitř OF i mimo fórum. Vysílá zástupce do sněmu dle politické příslušnosti (ved. Benda).
B. Komise pro styk se stávkovými výbory a s místními OF zajišťuje politickou a organizační práci především na závodech, ve městech a vesnicích a mezi studenty (ved. Lis).
C. Organizační komise zajišťuje organizaci OF a zprostředkovává informační toky v rámci OF (ved. Štern ml.).
D. Zahraniční komise zabezpečuje vztahy k zahraničním partnerům OF (ved. Martin Palouš).
E. Programová komise rozpracovává programové zásady OF, a to v 9 pracovních skupinách (ved. Vavroušek).
F. Informační komise zpracovává informační toky z vnějšího okolí OF a směrem do tohoto okolí (ved. Pospíchal).
G. Historická komise a archiv (ved. Křen).
H. Technická komise, technické zabezpečení chodu OF (ved. Kvašňák).
I. Národnostní komise (ved. Muraško).
J. Komise pro styk s ústředními orgány (ved. Kocáb).
K. Tisk a propagace zahrnující:
– mluvčího KC OF (Dobrovský);
– bulletin OF (Knetl);
– mluvčí KC OF pro televizi (Kantůrek) a rozhlas (Pospíchal) a tisk
(Horáček);
– propagace (P. Brom).

Provoz KC OF zabezpečují tato oddělení:
a) sekretariát KC OF (Wagner);
b) kulturní oddělení;
c) ekonomické oddělení;
d) personální oddělení (Oberfalzer);
e) oddělení pro styk s legislativou (Rajniš);
f) kontrolor financí (bude ustaven volbou sněmu) (Nauman).

 
tobacamptobacamp
tobacamp