Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
| Print |
.
1989, 4. prosinec, 14.00 hod., Praha. - Návrh stanoviska Občanského fóra ke způsobu odchodu sovětských vojsk z území Československa.

Návrh stanoviska Občanského fóra k jednáním o dočasném pobytu sovětských vojsk v ČSSR

Nová federální vláda v prohlášení z 3.12.1989 konstatuje správně, že vstup vojsk do ČSSR v srpnu 1968 byl v rozporu s mezinárodním právem, ale nevyvozuje z toho patřičné závěry, naopak, dopouští se chyby. Ta spočívá v tom, že vláda předpokládá další jednání o smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk z října 1969, přičemž v jejím prohlášení je formulace, že »otázka odchodu sovětských vojsk musí být řešena i v souladu s postupem celoevropského odzbrojovacího procesu«. Jednáním byl pověřen ministr zahraničí Johanes.

1. Jestliže byl vstup vojsk porušením mezinárodního práva, pak následující smlouvy ze vstupu vyplývající byly sjednány pod nátlakem a jsou tudíž neplatné. (Týká se i tzv. moskevského protokolu.)

2. Smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR je tudíž neplatná a nelze na jejím základě dále o ničem vyjednávat. Sovětské vojsko na našem území je vojskem okupačním, nikoliv kontingentem určeným k obraně hranic socialistického společenství.

3. Jediným důsledkem těchto skutečností musí být okamžité stažení těchto vojsk, jakmile i sovětská strana vyhlásí nezákonnost vstupu vojsk do ČSSR v roce 1968.

4. Poznámka, že pobyt sovětských vojsk na našem území je nutno posuzovat v souladu s postupem celoevropského odzbrojovacího procesu, je přiznáním, že tento kontingent je zahrnut do celkového počtu sovětských vojsk v Evropě, o jehož snížení se jedná ve Vídni, a že SSSR nemá zájem na oslabení své vyjednávací pozice tím, že by sovětské jednotky v ČSSR byly z tohoto počtu vyjmuty. Lze proto očekávat, že jednání ministra Johanese v této věci povede k pokusu sjednat novou smlouvu, která by přítomnost sovětských vojsk v ČSSR postavila na jiný právní základ. To je ovšem pro československý lid a OF nepřijatelné, neboť vyjednávání o podobné mezistátní smlouvě za situace, že na území jedné strany jsou rozmístěny okupační jednotky druhé strany, zpochybňuje rovnoprávnost obou stran za jednacím stolem. Kromě toho eventuální sjednání nové smlouvy o pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, aniž původní kontingent, charakterem okupační, opustil naše území, by znehodnotilo původní odsouzení vstupu vojsk z roku 1968 jako aktu v rozporu s mezinárodním právem.

Pro OF je přijatelné jediné řešení:
1. Vojska, která dokázala obsadit ČSSR během jediného dne, opustí ČSSR během jednoho týdne ode dne, kdy sovětská vláda odsoudí vstup vojsk v roce 1968.

2. Teprve poté, až sovětské jednotky opustí čs. území a předají všechny užívané objekty československého státu, by mohlo být eventuálně zahájeno jednání o pobytu omezeného kontingentu sovětských jednotek na území ČSSR, a to s výslovným konstatováním, že Československá armáda nestačí k obraně československých hranic sama. To by ovšem muselo být detailně zdůvodněno. V případě, že tyto požadavky OF nebudou splněny, OF podnikne příslušné kroky k tomu, aby zúčastněné státy na vídeňských jednáních o snížení stavu vojsk a výzbroje ve střední Evropě nebraly v úvahu sovětské jednotky rozmístěné na československém území. Jakákoliv smlouva nebo dohoda, která tyto jednotky zahrne do sjednaných smluvních závazků, bude logicky uznáním tzv. Brežněvovy doktríny a sankcionováním vstupu sovětských vojsk do ČSSR v srpnu 1968.

Pro OF je tato otázka zásadní. Vyplývá z toho další požadavek OF, který bude předložen federální vládě:
1. OF žádá federální vládu, aby nesjednávala žádné mezistátní a mezinárodní smlouvy a dohody, které podléhají ratifikaci parlamentu, dokud tento parlament nebude zvolen v příštích svobodných volbách.

2. OF se vrací ke svému požadavku na výměnu ministra zahraniční Johanese, který nedává záruku, že je schopen a připraven obhajovat v zahraniční politice zájmy našeho státu.

V Praze 4.12.1989, 14.00

 
tobacamptobacamp
tobacamp