Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 28. prosinec, Praha. Stanovy Občanského fóra, schválené 6. ledna 1990 sněmem Občanského fóra.

Stanovy Občanského fóra (občanského politického hnutí)

Čl. 1
Programové cíle
Občanské fórum je spontánně vzniklé občanské politické hnutí. Jeho základním posláním je odpor proti jakékoli formě totalitarismu spojený s hledáním pozitivních cest řešení rizové situace naší společnosti, především s podporou svobodných voleb a jiných demokratických a samosprávných institucí. Usiluje o svobodu jednotlivců, humanismus, toleranci, demokracii a respektování morálních hodnot založených na vědomí odpovědnosti. Sleduje především tyto programové cíle:

a) V oblasti práva
 • vytvoření právního státu v duchu tradic československé státnosti a mezinárodně platných zásad;
 • prosazení nové ústavy garantující veškerá obecně uznávaná občanská práva a svobody včetně zřízení ústavního a správního soudnictví;
 • uvedení československého právního řádu do souladu s mezinárodnímismlouvami, jimiž je Československo vázáno.
b) V oblasti politického systému
 • obnovení a rozvinutí demokratických a samosprávných institucí a mechanismů umožňujících účast všech občanů na řízení věcí veřejných;
 • zachování a rozvinutí principu uspořádání státu respektujícího rovnoprávný svazek obou našich národů a jejich suverenitu a ochraňujícího práva národností zde žijících.
c) V oblasti zahraniční
 • začlenění Československa do procesu evropské integrace a realizace idejí evropského domu, a to při zachování státní svrchovanosti a respektování mezinárodních závazků.
d) V oblasti národního hospodářství
 • rozvinutí tržního mechnismu, vytvoření skutečné konkurence a postupné otevírání československé ekonomiky vůči světu.
e) V oblasti sociální spravedlnosti
 • vytvoření spravedlivého systému zabezpečení ve stáří, nemoci a při svízelých životních situacích;
 • vznik sítě sociálních služeb za přispění obcí, podniků, církví a různých dobrovolných organizací na základě humantiních principů.
f) V oblasti životního prostředí
 • zabezpečení ochrany přírody a přírodních zdrojů a zlepšení základních podmínek tak, aby byla zajištěna kvalitní pitná voda, čisté ovzduší a nezávadné potraviny;
 • náprava způsobených škod na životním prostředí a likvidace dosavadních zdrojů znečištění.
g) V oblasti kultury a školství
 • svobodný umělecký projev a poskytnutí publikačních možností široké veřejnosti;
 • odstranění státního monopolu na vzdělávání;
 • zajištění nazávislosti akademické půdy.

Čl. 2
Příslušnost k Občanskému fóru
 1. Občanské fórum sdružuje všechny občany, kteří souhlasí s jeho programovými zásadami ze dne 26.11.1989 a aktivně podporují jejich uplatňování, a to jak ty občany, kteří nejsou a nechtějí být členy žádné politické strany, tak i členy různých demokraticky orientovaných politických stran, které k volbám přistupují v rámci Občanského fóra.
 2. Příslušnost jednotlivých občanů k Občanskému fóru je neformální. Není spojená s individuálním členstvím, členskými legitimacemi ani s placením členských příspěvků.
 3. Pro zabezpečení nezbytných organizačních a jiných činností si Občanské fórum podle potřeby vytváří malé a profesionální útary.

Čl. 3
Vnitřní organizace
 1. Občanské fórum jako občanské politické hnutí vstupuje do politického systému Československa, není však politickou stranou. Je volným sdružením občanů, které všestranně rozvíjí samosprávnou horizontální strukturu Občanského fóra, založenou na autonomii jednotlivých občanských fór. Aby bylo možno zajistit řešení problémů spojených s činností některých občanských fór, je součástí této struktury systém vzájemné kontroly.
 2. Občanské fórum je reprezentováno Koordinačním centrem se sídlem v Praze (Jungmannovo náměstí č. 9, Praha l).
 3. Občané zřizují na základě územní, pracovní, národnostní nebo zájmové orientace svá místní, podniková, národnostní nebo zájmová fóra. Určitý kolektiv občanů může být reprezentován vždy pouze jediným občanským fórem. Reprezentanty těchto občanských fór jsou příslušné výbory občanských fór nebo jejich mluvčí.
 4. Místní podniková a zájmová občanská fóra vytvářejí ze svých zástupců okresní a krajská koordinační centra. Okresní a krajská koordinační centra jsou řízena svými radami. Rady okresních koordinačních center jsou voleny na okresních shromážděních zástupců příslušných místních, podnikových a zájmových občanských fór. Rady krajských koordinačních center jsou voleny nakrajských shromážděních mluvčích okresních koordinačních center. Okresní a krajská shromáždění Občanského fóra se konají na základě požadavků nejménějedné třetiny příslušných místních, resp. okresních občanských fór, nebo na podnět Koordinačního centra Občanského fóra v Praze.
 5. Národnostní fóra vytvářejí ze svých zástupců koordinační centra a sekce, které je reprezentují při jednání s okresními, krajskými a státními orgány a organizacemi.
 6. Občanské fórum vzniklo a pracuje jako spontánní občanské hnutí s volnou horizontální strukturou. Není tedy hierarchickou organizací. Koordinační centrum v Praze vykonává iniciativní, informační funkce zaměřené na realizaci programových cílů Občanského fóra, a to s využitím námětů, doporučení a výzev všech ostatních občanských fór. Vydává doporučení a informace azastupuje Občanské fórum při jednání s ústředními orgány státních i politických organizací a při mezinárodních jednáních. Krajská a zájmová občanská fóra se rozhodují samostatně.
 7. Pokud je činnost některého místního, podnikového nebo zájmového občanského fóra v zásadním a trvalém rozporu s programovými zásadami nebo se stanovami Občanského fóra, může příslušné okresní shromáždění občanského fóra podnítit změnu představitelů a mluvčích tohoto fóra, případně pozastavitnebo zrušit jeho činnost.

Čl. 4
Koordinační centrum v Praze
 1. Nejvyšším orgánem Koordinačního centra Občanského fóra je sněm složený z určených členů tohoto centra a zástupců Občanského fóra jednotlivých krajů. Sněm přijímá koncepci činnosti Občanského fóra a stanovuje způsob její realizace. Schvaluje a odvolává radu Koordinačního centra Občanského fóra nebo jednotlivé členy rady a kontroluje její činnost. Řízením běžné činnosti Koordinačního centra Občanského fóra je pověřena rada, která si vytváří komise a jiné orgány.
 2. Složení sněmu Koordinačního centra Občanského fóra:
a) rada Koordinačního centra Občanského fóra;

b) zástupci jednotlivých komisí Koordinačního centra Občanského fóra,
politická komise je ve sněmu zastoupena 7 členy, organizační komise 3 členy,
programová komise 7 členy, mezinárodní a národnostní komise 2 členy, ostatní
komise zde mají po 1 zástupci;
c) zástupci všech krajů ČSR: české kraje zde mají po 3 zástupcích, oba
moravské kraje jsou zastoupeny celkem 9 členy. Zástupci krajů reprezentují
občanská fóra celého území kraje, nejen občanské fórum krajského města;
d) mluvčí Občanského fóra pro tisk, televizi a rozhlas;
e) studenti, zástupci odborů a umělci (po 3 zástupcích).
Jednání sněmu se zúčastní pouze jeho členové a hosté pozvaní radou
Koordinačního centra Občanského fóra.
3. Sněm Koordinačního centra Občanského fóra je usnášeníschopný tehdy,
jestliže jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů. Zásadní problémy řeší sněm
aklamací prostou většinou. Sněm se schází podle potřeby, zpravidla jednou za
čtrnáct dní. Program jednání sněmu připavuje rada Koordinačního centra
Občanského fóra, průběh jednání určuje jednací řád.
4. Sněm Koordinačního centra Občanského fóra se může ze své vůle
rozšiřovat, určovat termíny svých setkání a měnit další podrobnosti. Musí být
svolán vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina jeho členů.
5. Výkonným orgánem Koordinačního centra Občanského fóra v Praze je
rada složená nejméně z 35 členů zastoupených třemi až pěti představiteli. Tato
rada se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát týdně. Rada rozhoduje
samostatně o otázkách, které je nutno řešit operativně a nelze je proto
předkládat sněmu. O svém postupu následně sněm informuje tak, aby jej sněm
mohl posoudit. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomen nadpoloviční počet
jejích členů. Běžné denní problémy posuzuje a řeší operativní kruh Rady
svolávaný představiteli Koordinačního centra OF.
6. Kontrolním orgánem Koordinačního centra Občanského fóra je kontrolní
komise volená sněmem. Je zcela nezávislá na ostatních orgánech Občanského
fóra. Kontroluje dodržování stanov Koordinačním centrem OF v Praze i
krajskými a okresními koordinačními centry. Zároveň kontroluje hospodaření KC
OF v Praze. Analogické kontrolní komise vzniknou v krajských a okresních
centrech v návaznosti na kontrolní kommisi KC OF Praha. Na zjištěné nedostatky
kontrolní komise upozorňují příslušný sněm nebo shromáždění průběžně,
periodicky zpracovávají kontrolní zprávy.
7. Koordinační centrum Občanského fóra v mezích právních předpisů může
provozovat hospodářskou a obchodní činnost včetně činnosti vydavatelské. Pro
realizaci této činnosti může též zřizovat hospodářská zařízení (podniky) a
schvalovat statuty.

Čl. 5
Krajská, okresní, místní, podniková, zájmová, národnostní občanská fóra
1. Krajská, okresní, místní a národnostní občanská fóra se organizují na
základě obdobných principů jako Koordinační centrum Občanského fóra v Praze.
2. Koordinační centra krajských, okresních, a národnostních občanských fór
mohou provozovat hospodářskou a obchodní činnost a zřizovat k realizaci této
činnosti hospodářská zařízení (podniky) a schvalovat jejich statuty.
3. Místní občanská fóra vznikají ve městech a jejich obvodech a ve vesnicích:
jsou zaměřena především na garantování svobodných voleb v místě své
působnosti. Podílejí se na činnosti národních výborů a na přípravě řešení místních
a regionálních problémů.
4. Podniková občanská fóra (tj. občanská fóra ve státních podnicích,
družstvech a jiných hospodářských organizacích) si vytvářejí strukturu
odpovídající specifickým podmínkám. Jejich hlavní činností je garantování
demokratických voleb jednak do odborových organizací zastupujících především
sociální zájmy pracovníků, jednak do rad pracujících (dosud rad pracovních
kolektivů) s podnikatelskou funkcí.
5. Zájmová občanská fóra sdružují občany stejného profesionálního nebo
laického zaměření, kteří usilují o analýzu a řešení problému v příslušné zájmové
oblasti a volí k tomuto cíli odpovídající organizační strukturu.
6. Krajská, okresní, místní, podniková, národnostní, zájmová občanská fóra
bezprostředně spolupracují při realizaci programových cílů Občanského fóra a
při řešení problémů místního, regionálního a celostátního významu.
7. Všechny orgány Občanského fóra rozhodují kolektivně: na jejich zasedání
jsou zváni všichni členové těchto orgánů.

Čl. 6
Právní subjektivita
1. Vedle Koordinačního centra Občanského fóra v Praze mohou svým
jménem nabývat práv a zavazovat se i okresní, krajská a národnostní koordinační
centra Občanského fóra. Místní občanská fóra mohou právní subjektivitu získat
jen s písemným souhlasem Koordinačního centra OF v Praze, a to po dohodě
s příslušným krajským nebo okresním koordinačním centrem Občanského fóra.
V tomto případě je statutárním orgánem výbor místního občanského fóra.
2. Je-li pro právní úkon, který činí statutární orgán Občanského fóra (rada
nebo výbor), předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou jeho členů.

Čl. 7
Zásady hospodaření
1. Občanské fórum hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem, který mu
byl předán do užívání.
2. Prostředky potřebné pro svoji činnost získává Občanské fórum z darů
občanů, organizací a z vlastní činnosti.
3. Každá složka Občanského fóra, která má právní subjektivitu, hospodaří
zcela samostatně a nese za své hospodaření majetkovou odpovědnost.
Koordinační centrum Občanského fóra v Praze neručí a neodpovídá za závazky
ostatních složek Občanského fóra s právní subjektivitou.

Čl. 8
Ustanovení závěrečná
1. Dosavadní organizační řád (stanovy) Občanského fóra, který byl schválen
rozhodnutím ministerstva vnitra a životního prostředí ČSR č.j. ASV/1 –
825/89, se ruší.
2. Tyto stanovy byly přijaty sněmem Koordinačního centra Občanského fóra
dne 6. ledna 1990 a nabyly účinnosti dnem schválení ministerstvem vnitra ČSR
tj. 10.1.1990.
 
tobacamptobacamp
tobacamp