Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)简体中文
The complete edition of the Civic Forum documents from 17 November to 30 December 1989 was published by the Institute for Contemporary History as SUK, Jiří: Občanské fórum. Listopad-prosinec 1989. 2. díl – Dokumenty (Brno, Doplněk 1988, 330 pp). It includes a guide into the collection of documents, English summary, list of abbreviations, and an index. The edition was based on the Archives of the Civic Forum Coordination Centre. It complements and further develops the chronology of November and December 1989.
.
1989, 27. prosinec, Praha. Stanovisko Koordinačního centra Občanského fóra k jednání se zástupci federálního ministerstva národní obrany o situaci v
Československé lidové armádě.


Ve středu 27.12.1998 se konalo jednání mezi zástupci KC OF V. Wagnerem, L. Konvičkou a I. Trojanem a Federálního ministerstva národní obrany. Za FNMO se jej zúčastnili federální ministr národní obrany genplk. M. Vacek, genmjr. R. Ducháček a genpor. Regál.

Jednání se soustředilo především na dvě oblasti:
  1. Možnosti úlev ve výkonu základní vojenské služby včetně jejího případného zkrácení, a to i pro vojáky, kteří ji právě vykonávají.
  2. Na příští osud vojenských fór, která byla rozkazem FMNO o depolitizaci armády ke 2. lednu 1990 zrušena.
Představitelé FMNO informovali zástupce OF o chystaných návrzích, které by měly v co největší míře pomoci vojákům základní služby. Současně zdůraznili, že mohou vládě doporučit jen taková opatření, která by nevedla k náhlému a rozsáhlému snížení početních stavů ČSLA, neboť takto bylo ohroženo plnění spojeneckých smluv, k nimž se československý stát zavázal a jejichž platnost potvrdil ministr zahraničí pan Dienstbier.

Zástupci OF chápou současný stav ČSLA, ale předpokládají, že se celou situaci podaří vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Poněkud rozdílná stanoviska zastávají OF a FMNO ve vztahu k vojenským fórům. Vzájemně se shodují v názoru, že v armádě nemá mít místo organizovaná činnost jakýchkoliv politických stran. OF se však domnívá, že voják je především občanem v uniformě a pro nově probuzenou občanskou aktivitu vojáků je třeba nalézt vhodnou platformu. Takovou platformu, která bude slučitelná s principem depolitizace armády i s normami vojenské disciplíny a která v žádném případě nebude zasahovat do nedílné velitelské pravomoci, ale zůstane přitom aktivitou skutečně občanskou. Tato občanská aktivita vojáků by měla v návaznosti na probíhající procesy společenských změn usilovat především o humanizaci vnitřního života v armádě a zároveň zajišťovat skutečné spojení armády s lidem. Za těchto podmínek by byla garantem opravdové depolitizace armády.

KC OF samozřejmě uznává, že tato vojenská iniciativa by byla naprosto nezávislá na OF a řídila by se vlastním statutem, stanoveným na celoarmádní konferenci, jež by proběhla pod záštitou FMNO.

Pan ministr Vacek v této souvislosti tlumočil stanovisko svého ministerstva, které chystá vytvoření svazu vojáků z povolání a zároveň mládežnické organizace vojáků základní služby, a to jako organizací zájmových. FNMO zároveň zřizuje síť výchovných pracovníků v armádě, řízených civilní osobou, která se stane náměstkem ministra.

Vzhledem k těmto skutečnostem věříme, že dojde ke vzájemně přijatelné dohodě. Z tohoto důvodu se obě strany usnesly, že se sejdou k dalšímu jednání
v co nejkratší době a vzájemně si v této věci předloží propracovanější podobu svých stanovisek.
 
tobacamptobacamp
tobacamp