| Print |
.
1989, 21. listopad, večer, Praha. Dopis Občanského fóra prezidentovi USA George Bushovi a předsedovi Nejvyššího sovětu SSSR Michailu Gorbačovovi.

Vážení pánové!
19. listopadu 1989 se v Praze ustavilo Občanské fórum, které se cítí způsobilé být mluvčím československé veřejnosti. Na manifestaci pražského obyvatelstva dne 21. listopadu, jíž se na Václavském náměstí zúčastnily statisíce lidí, Občanské fórum získalo názorový konsensus, a proto se na Vás obrací i jménem těchto lidí.

Sovětská vláda vyhlašuje v souvislosti s demokratizačním hnutím ve východní Evropě zásadu nevměšování. Musíme vás upozornit, že v případě Československa tato politika ve skutečnosti znamená podporu politickému vedení, které bylo dosazeno v roce 1968 intervenční mocí a které se během dvaceti let vlády naprosto zdiskreditovalo. Jedním z požadavků masové demonstrace 21. listopadu je právě odchod těchto politiků z politické scény.

Vážení pánové, jsme toho názoru, že minulé vměšování z roku 1968 do vnitřních československých událostí by mělo být i odsouzeno, i odvoláno, jako zásah protiprávní. Mlčení kolem intervence v srpnu 1968 znamená faktické vměšování do vnitřních československých poměrů. Žádáme Vás, abyste této otázce věnovali při svých jednáních pozornost; není důležitá jen pro Československo těchto dní, ale pro celou Evropu.

Občanské fórum
V Praze dne 21. listopadu 1989